نازل شیردار سه حالته مخصوص هوزریل

نمایش دادن همه 26 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 12 24 36

نازل شیر دار آریاکوپلینگ مخصوص هوزریل سه حالته فلزی ۱/۲ ۲ اینچ

نازل شیر دار آریاکوپلینگ مخصوص هوزریل سه حالته فلزی ۱/۲ ۲ اینچ

نازل شیر دار آریاکوپلینگ مخصوص هوزریل سه حالته فلزی ۱/۲ ۲ اینچ، شیلنگ و نازل آتش نشانی موجود در جعبه آتش نشانی هوزریل‌ها، می‌توانند قبل از گسترش آتش، آب لازم برای خاموش کردن آتش را فراهم کنند. نازل شیر دار آریاکوپلینگ مخصوص هوزریل سه حالته فلزی ۱/۲ ۲ اینچ، معمولا برای اتصال به انتهای انواع شیلنگ‌های آتش نشانی در سیستم اطفای حریق خشک به کار گرفته می‌شوند. از ویژگی‌های نازل شیر دار آریاکوپلینگ مخصوص هوزریل سه حالته فلزی ۱/۲ ۲ اینچ، مقاومت در برابر ضربه حین برخود به زمین در عملیات اطفای حریق، دارای دو الگوی پاشش اسپری مخروطی و جت و مناسب برای پاشش آب در دبی‌ها و فشارهای مختلف است.

نازل آتش نشانی شیر دار آریاکوپلینگ مخصوص هوزریل سه حالته فلزی ۲ اینچ

نازل آتش نشانی شیر دار آریاکوپلینگ مخصوص هوزریل سه حالته فلزی ۲ اینچ

نازل آتش نشانی شیر دار آریاکوپلینگ مخصوص هوزریل سه حالته فلزی ۲ اینچ، شیلنگ و نازل آتش نشانی موجود در جعبه آتش نشانی هوزریل‌ها، می‌توانند قبل از گسترش آتش، آب لازم برای خاموش کردن آتش را فراهم کنند. نازل آتش نشانی شیر دار آریاکوپلینگ مخصوص هوزریل سه حالته فلزی ۲ اینچ، معمولا برای اتصال به انتهای انواع شیلنگ‌های آتش نشانی در سیستم اطفای حریق خشک به کار گرفته می‌شوند. از ویژگی‌های نازل آتش نشانی شیر دار آریاکوپلینگ مخصوص هوزریل سه حالته فلزی ۲ اینچ، مقاومت در برابر ضربه حین برخود به زمین در عملیات اطفای حریق، دارای دو الگوی پاشش اسپری مخروطی و جت و مناسب برای پاشش آب در دبی‌ها و فشارهای مختلف است.

نازل شیر دار آریا کوپلینگ سه حالته مخصوص هوزریل فلزی ۱/۲ ۱ اینچ

نازل شیر دار آریا کوپلینگ سه حالته مخصوص هوزریل فلزی ۱/۲ ۱ اینچ

نازل شیر دار آریا کوپلینگ سه حالته مخصوص هوزریل فلزی ۱/۲ ۱ اینچ، شیلنگ و نازل آتش نشانی موجود در جعبه آتش نشانی هوزریل‌ها، می‌توانند قبل از گسترش آتش، آب لازم برای خاموش کردن آتش را فراهم کنند. نازل شیر دار آریا کوپلینگ سه حالته مخصوص هوزریل فلزی ۱/۲ ۱ اینچ، معمولا برای اتصال به انتهای انواع شیلنگ‌های آتش نشانی در سیستم اطفای حریق خشک به کار گرفته می‌شوند. از ویژگی‌های نازل شیر دار آریا کوپلینگ سه حالته مخصوص هوزریل فلزی ۱/۲ ۱ اینچ، مقاومت در برابر ضربه حین برخود به زمین در عملیات اطفای حریق، دارای دو الگوی پاشش اسپری مخروطی و جت و مناسب برای پاشش آب در دبی‌ها و فشارهای مختلف است.

نازل شیردار آریا کوپلینگ سه حالته مخصوص هوزریل فلزی ۱ اینچ

نازل شیردار آریا کوپلینگ سه حالته مخصوص هوزریل فلزی ۱ اینچ

نازل شیردار آریا کوپلینگ سه حالته مخصوص هوزریل فلزی ۱ اینچ، شیلنگ و نازل آتش نشانی موجود در جعبه آتش نشانی هوزریل‌ها، یکی از اولین تجهیزاتی هستند که برای اطفای حریق به ذهن آتشنشانها می‌رسد و آنها می‌توانند قبل از گسترش حریق، آب لازم برای خاموش کردن آتش را فراهم کنند. نازل شیردار آریا کوپلینگ سه حالته مخصوص هوزریل فلزی ۱ اینچ برای اطفای حریق از ارکان مهم سامانه‌ی اطفای حریق جعبه و قرقره هستند. با استفاده از نازل شیردار آریا کوپلینگ سه حالته مخصوص هوزریل فلزی ۱ اینچ می‌توانیم آب را به نحو مناسبی بر روی حریق پاشیده و قبل از گسترش آتش مانع آن می‌شویم.

نازل شیردار آتش‌نشانی سه حالته مخصوص هوزریل راد فلزی ۱/۲ ۲ اینچ

نازل شیردار آتش‌نشانی سه حالته مخصوص هوزریل راد فلزی ۱/۲ ۲ اینچ

نازل شیردار آتش‌نشانی سه حالته مخصوص هوزریل راد فلزی ۱/۲ ۲ اینچ، شیلنگ و نازل آتش نشانی موجود در جعبه آتش نشانی هوزریل‌ها، می‌توانند قبل از گسترش آتش، آب لازم برای خاموش کردن آتش را فراهم کنند. نازل شیردار آتش‌نشانی سه حالته مخصوص هوزریل راد فلزی ۱/۲ ۲ اینچ، معمولا برای اتصال به انتهای انواع شیلنگ‌های آتش نشانی در سیستم اطفای حریق خشک به کار گرفته می‌شوند. از ویژگی‌های نازل شیردار آتش‌نشانی سه حالته مخصوص هوزریل راد فلزی ۱/۲ ۲ اینچ، مقاومت در برابر ضربه حین برخود به زمین در عملیات اطفای حریق، دارای دو الگوی پاشش اسپری مخروطی و جت و مناسب برای پاشش آب در دبی‌ها و فشارهای مختلف است.

نازل شیردار سه حالته مخصوص هوزریل راد فلزی ۲ اینچ

نازل شیردار سه حالته مخصوص هوزریل راد فلزی ۲ اینچ

نازل شیردار سه حالته مخصوص هوزریل راد فلزی ۲ اینچ، شیلنگ و نازل آتش نشانی موجود در جعبه آتش نشانی هوزریل‌ها، می‌توانند قبل از گسترش آتش، آب لازم برای خاموش کردن آتش را فراهم کنند. نازل شیردار سه حالته مخصوص هوزریل راد فلزی ۲ اینچ، معمولا برای اتصال به انتهای انواع شیلنگ‌های آتش نشانی در سیستم اطفای حریق خشک به کار گرفته می‌شوند. از ویژگی‌های نازل شیردار سه حالته مخصوص هوزریل راد فلزی ۲ اینچ، مقاومت در برابر ضربه حین برخود به زمین در عملیات اطفای حریق، دارای دو الگوی پاشش اسپری مخروطی و جت و مناسب برای پاشش آب در دبی‌ها و فشارهای مختلف است.

نازل آتش نشانی شیردار سه حالته راد مخصوص هوزریل فلزی ۱/۲ ۱ اینچ

نازل آتش نشانی شیردار سه حالته راد مخصوص هوزریل فلزی ۱/۲ ۱ اینچ

نازل آتش نشانی شیردار سه حالته راد مخصوص هوزریل فلزی ۱/۲ ۱ اینچ، شیلنگ و نازل آتش نشانی موجود در جعبه آتش نشانی هوزریل‌ها، می‌توانند قبل از گسترش آتش، آب لازم برای خاموش کردن آتش را فراهم کنند. نازل آتش نشانی شیردار سه حالته راد مخصوص هوزریل فلزی ۱/۲ ۱ اینچ، معمولا برای اتصال به انتهای انواع شیلنگ‌های آتش نشانی در سیستم اطفای حریق خشک به کار گرفته می‌شوند. از ویژگی‌های نازل آتش نشانی شیردار سه حالته راد مخصوص هوزریل فلزی ۱/۲ ۱ اینچ، مقاومت در برابر ضربه حین برخود به زمین در عملیات اطفای حریق، دارای دو الگوی پاشش اسپری مخروطی و جت و مناسب برای پاشش آب در دبی‌ها و فشارهای مختلف است.

نازل شیردار سه حالته راد مخصوص هوزریل فلزی ۱ اینچ

نازل شیردار سه حالته راد مخصوص هوزریل فلزی ۱ اینچ

نازل شیردار سه حالته راد مخصوص هوزریل فلزی ۱ اینچ، شیلنگ و نازل آتش نشانی موجود در جعبه آتش نشانی هوزریل‌ها، می‌توانند قبل از گسترش آتش، آب لازم برای خاموش کردن آتش را فراهم کنند. نازل شیردار سه حالته راد مخصوص هوزریل فلزی ۱ اینچ، معمولا برای اتصال به انتهای انواع شیلنگ‌های آتش نشانی در سیستم اطفای حریق خشک به کار گرفته می‌شوند. از ویژگی‌های نازل شیردار سه حالته راد مخصوص هوزریل فلزی ۱ اینچ، مقاومت در برابر ضربه حین برخود به زمین در عملیات اطفای حریق، دارای دو الگوی پاشش اسپری مخروطی و جت و مناسب برای پاشش آب در دبی‌ها و فشارهای مختلف است.

نازل آتش نشانی شیر دار سه حالته مخصوص هوزریل فلزی افق ۱/۲ ۲ اینچ

نازل آتش نشانی شیر دار سه حالته مخصوص هوزریل فلزی افق ۱/۲ ۲ اینچ

نازل آتش نشانی شیر دار سه حالته مخصوص هوزریل فلزی افق ۱/۲ ۲ اینچ، تجهیزاتی هستند که می‌توانند قبل از گسترش حریق، آب لازم برای خاموش کردن آتش را آماده کنند. نازل آتش نشانی شیر دار سه حالته مخصوص هوزریل فلزی افق ۱/۲ ۲ اینچ، برای اطفای حریق از ارکان مهم اطفای حریق جعبه و قرقره هستند. با استفاده از نازل آتش نشانی شیر دار سه حالته مخصوص هوزریل فلزی افق ۱/۲ ۲ اینچ، به طور معمول برای اتصال به انتهای انواع شیلنگ‌های آتش نشانی در سیستم اطفای حریق خشک کاربرد دارند. این نازل در برابر ضربه حین برخود به زمین در عملیات اطفای حریق براساس استاندارد مقاومت دارد و همچنین گواهی تست هیدرواستاتیک را از آزمایشگاه معتبر اخذ کرده است.

نازل آتش نشانی شیردار سه حالته مخصوص هوزریل فلزی افق ۲ اینچ

نازل آتش نشانی شیردار سه حالته مخصوص هوزریل فلزی افق ۲ اینچ

نازل آتش نشانی شیردار سه حالته مخصوص هوزریل فلزی افق ۲ اینچ، تجهیزاتی هستند که می‌توانند قبل از گسترش حریق، آب لازم برای خاموش کردن آتش را آماده کنند. نازل آتش نشانی شیردار سه حالته مخصوص هوزریل فلزی افق ۲ اینچ، برای اطفای حریق از ارکان مهم اطفای حریق جعبه و قرقره هستند. با استفاده از نازل آتش نشانی شیردار سه حالته مخصوص هوزریل فلزی افق ۲ اینچ، به طور معمول برای اتصال به انتهای انواع شیلنگ‌های آتش نشانی در سیستم اطفای حریق خشک کاربرد دارند. این نازل در برابر ضربه حین برخود به زمین در عملیات اطفای حریق براساس استاندارد مقاومت دارد و همچنین گواهی تست هیدرواستاتیک را از آزمایشگاه معتبر اخذ کرده است.

نازل شیردار سه حالته مخصوص هوزریل فلزی افق ۱/۲ ۱ اینچ

نازل شیردار سه حالته مخصوص هوزریل فلزی افق ۱/۲ ۱ اینچ

نازل شیردار سه حالته مخصوص هوزریل فلزی افق ۱/۲ ۱ اینچ، تجهیزاتی هستند که می‌توانند قبل از گسترش حریق، آب لازم برای خاموش کردن آتش را آماده کنند. نازل شیردار سه حالته مخصوص هوزریل فلزی افق ۱/۲ ۱ اینچ، برای اطفای حریق از ارکان مهم اطفای حریق جعبه و قرقره هستند. با استفاده از نازل شیردار سه حالته مخصوص هوزریل فلزی افق ۱/۲ ۱ اینچ، به طور معمول برای اتصال به انتهای انواع شیلنگ‌های آتش نشانی در سیستم اطفای حریق خشک کاربرد دارند. این نازل در برابر ضربه حین برخود به زمین در عملیات اطفای حریق براساس استاندارد مقاومت دارد و همچنین گواهی تست هیدرواستاتیک را از آزمایشگاه معتبر اخذ کرده است.

نازل شیردار آتش نشانی سه حالته مخصوص هوزریل فلزی افق ۱ اینچ

نازل شیردار آتش نشانی سه حالته مخصوص هوزریل فلزی افق ۱ اینچ

نازل شیردار آتش نشانی سه حالته مخصوص هوزریل فلزی افق ۱ اینچ، تجهیزاتی هستند که می‌توانند قبل از گسترش حریق، آب لازم برای خاموش کردن آتش را آماده کنند. نازل شیردار آتش نشانی سه حالته مخصوص هوزریل فلزی افق ۱ اینچ، برای اطفای حریق از ارکان مهم اطفای حریق جعبه و قرقره هستند. با استفاده از نازل شیردار آتش نشانی سه حالته مخصوص هوزریل فلزی افق ۱ اینچ، به طور معمول برای اتصال به انتهای انواع شیلنگ‌های آتش نشانی در سیستم اطفای حریق خشک کاربرد دارند. این نازل در برابر ضربه حین برخود به زمین در عملیات اطفای حریق براساس استاندارد مقاومت دارد و همچنین گواهی تست هیدرواستاتیک را از آزمایشگاه معتبر اخذ کرده است.

نازل سه حالته شیر دار مخصوص هوزریل پلاستیکی آریا کوپلینگ ۱/۲ ۲ اینچ

نازل شیر دار مخصوص هوزریل پلاستیکی سه حالته آریا کوپلینگ ۱ اینچ

این نازل سه حالته شیر دار مخصوص هوزریل پلاستیکی آریا کوپلینگ ۱/۲ ۲ اینچ به طور معمول همراه با هوزریل‌های آتش نشانی و جهت اتصال به انتهای شیلنگ‌های اطفای حریق نیمه سخت می‌باشد. نازل سه حالته شیر دار مخصوص هوزریل پلاستیکی آریا کوپلینگ ۱/۲ ۲ اینچ، قابلیت استفاده آسان توسط اپراتور غیر آتش نشان با وزن سبک به راحتی در بازکردن و بستن شیر نازل آتش نشانی استفاده می‌شود و در برابر ضربه حین برخود به زمین در عملیات اطفای حریق براساس استاندارد BS EN 671 مستحکم است. این نازل به شلنگهای نیمه سخت میشود.

نازل سه حالته شیردار مخصوص هوزریل پلاستیکی آریا کوپلینگ ۱/۲ ۱ اینچ

نازل سه حالته شیردار مخصوص هوزریل پلاستیکی آریا کوپلینگ ۱/۲ ۱ اینچ

این نازل سه حالته شیردار مخصوص هوزریل پلاستیکی آریا کوپلینگ ۱/۲ ۱ اینچ به طور معمول همراه با هوزریل‌های آتش نشانی و جهت اتصال به انتهای شیلنگ‌های اطفای حریق نیمه سخت می‌باشد. نازل سه حالته شیردار مخصوص هوزریل پلاستیکی آریا کوپلینگ ۱/۲ ۱ اینچ، قابلیت استفاده آسان توسط اپراتور غیر آتش نشان با وزن سبک به راحتی در بازکردن و بستن شیر نازل آتش نشانی استفاده می‌شود و در برابر ضربه حین برخود به زمین در عملیات اطفای حریق براساس استاندارد BS EN 671 مستحکم است. این نازل به شلنگهای نیمه سخت میشود.

نازل شیر دار مخصوص هوزریل پلاستیکی سه حالته آریا کوپلینگ ۱ اینچ

نازل شیر دار مخصوص هوزریل پلاستیکی سه حالته آریا کوپلینگ ۱ اینچ

این نازل شیر دار مخصوص هوزریل پلاستیکی سه حالته آریا کوپلینگ ۱ اینچ به طور معمول همراه با هوزریل‌های آتش نشانی و جهت اتصال به انتهای شیلنگ‌های اطفای حریق نیمه سخت می‌باشد. نازل شیر دار مخصوص هوزریل پلاستیکی سه حالته آریا کوپلینگ ۱ اینچ، قابلیت استفاده آسان توسط اپراتور غیر آتش نشان با وزن سبک به راحتی در بازکردن و بستن شیر نازل آتش نشانی استفاده می‌شود و در برابر ضربه حین برخود به زمین در عملیات اطفای حریق براساس استاندارد BS EN 671 مستحکم است. این نازل به شلنگهای نیمه سخت میشود.

نازل شیردار مخصوص هوزریل سه حالته پلاستیکی آریا کوپلینگ ۲ اینچ

نازل شیردار مخصوص هوزریل سه حالته پلاستیکی آریا کوپلینگ ۲ اینچ

این نازل شیردار مخصوص هوزریل سه حالته پلاستیکی آریا کوپلینگ ۲ اینچ به طور معمول همراه با هوزریل‌های آتش نشانی و جهت اتصال به انتهای شیلنگ‌های اطفای حریق نیمه سخت می‌باشد. نازل شیردار مخصوص هوزریل سه حالته پلاستیکی آریا کوپلینگ ۲ اینچ، قابلیت استفاده آسان توسط اپراتور غیر آتش نشان با وزن سبک به راحتی در بازکردن و بستن شیر نازل آتش نشانی استفاده می‌شود و در برابر ضربه حین برخود به زمین در عملیات اطفای حریق براساس استاندارد BS EN 671 مستحکم است. این نازل به شلنگهای نیمه سخت میشود.

نازل شیر دار سه حالته مخصوص هوزریل راد پلاستیکی ۱/۲ ۲ اینچ

نازل شیر دار سه حالته مخصوص هوزریل راد پلاستیکی ۱/۲ ۲ اینچ

نازل های شیر دار از جمله نازل شیر دار سه حالته مخصوص هوزریل راد پلاستیکی ۱/۲ ۲ اینچ است که در سازمان های اتش نشانی مصرف زیادی دارد و یکی از با کیفیت ترین اجناس است.

کاربرد اصلی نازل شیر دار سه حالته مخصوص هوزریل راد پلاستیکی ۱/۲ ۲ اینچ آتش نشانی افزایش قدرت و پرتاب آب به محل حادثه است که با نصب این نوع نازل ها به نتیجه عملکرد مطلوب آنها می‌رسیم و این نازل محصول بنابر نوع آن توانایی انتقال آب با دبی و فشارهای مختلفی را به عهده می‌گیرد.

نازل شیردار سه حالته مخصوص هوزریل پلاستیکی ۲ اینچ

نازل شیردار سه حالته مخصوص هوزریل پلاستیکی ۲ اینچ

نازل های شیر دار از جمله نازل شیردار سه حالته مخصوص هوزریل پلاستیکی ۲ اینچ است که در سازمان های اتش نشانی مصرف زیادی دارد و یکی از با کیفیت ترین اجناس است.

کاربرد اصلی نازل شیردار سه حالته مخصوص هوزریل پلاستیکی ۲ اینچ آتش نشانی افزایش قدرت و پرتاب آب به محل حادثه است که با نصب این نوع نازل ها به نتیجه عملکرد مطلوب آنها می‌رسیم و این نازل محصول بنابر نوع آن توانایی انتقال آب با دبی و فشارهای مختلفی را به عهده می‌گیرد.

نازل شیردار سه حالته پلاستیکی مخصوص هوزریل راد ۱/۲ ۱ اینچ

نازل شیردار سه حالته پلاستیکی مخصوص هوزریل راد ۱/۲ ۱ اینچ

نازل های شیر دار از جمله نازل شیردار سه حالته پلاستیکی مخصوص هوزریل راد ۱/۲ ۱ اینچ است که در سازمان های اتش نشانی مصرف زیادی دارد و یکی از با کیفیت ترین اجناس است.

کاربرد اصلی نازل شیردار سه حالته پلاستیکی مخصوص هوزریل راد ۱/۲ ۱ اینچ آتش نشانی افزایش قدرت و پرتاب آب به محل حادثه است که با نصب این نوع نازل ها به نتیجه عملکرد مطلوب آنها می‌رسیم و این نازل محصول بنابر نوع آن توانایی انتقال آب با دبی و فشارهای مختلفی را به عهده می‌گیرد.

نازل شیر دار سه حالته آتش‌نشانی پلاستیکی مخصوص هوزریل راد ۱ اینچ

نازل شیر دار سه حالته آتش‌نشانی پلاستیکی مخصوص هوزریل راد ۱ اینچ

نازل های شیر دار از جمله نازل شیر دار سه حالته آتش‌نشانی پلاستیکی مخصوص هوزریل راد ۱ اینچ است که در سازمان های اتش نشانی مصرف زیادی دارد و یکی از با کیفیت ترین اجناس است.

کاربرد اصلی نازل شیر دار سه حالته آتش‌نشانی پلاستیکی مخصوص هوزریل راد ۱ اینچ آتش نشانی افزایش قدرت و پرتاب آب به محل حادثه است که با نصب این نوع نازل ها به نتیجه عملکرد مطلوب آنها می‌رسیم و این نازل محصول بنابر نوع آن توانایی انتقال آب با دبی و فشارهای مختلفی را به عهده می‌گیرد.

نازل شیردار سه حالته آتش‌نشانی پلاستیکی مخصوص هوزریل افق ۱/۲ ۲ اینچ

نازل شیردار سه حالته آتش‌نشانی پلاستیکی مخصوص هوزریل افق ۱/۲ ۲ اینچ

این نازل شیردار سه حالته آتش‌نشانی پلاستیکی مخصوص هوزریل افق ۱/۲ ۲ اینچ به طور معمول همراه با هوزریل‌های آتش نشانی و جهت اتصال به انتهای شیلنگ‌های اطفای حریق نیمه سخت می‌باشد. نازل شیردار سه حالته آتش‌نشانی پلاستیکی مخصوص هوزریل افق ۱/۲ ۲ اینچ، در برابر ضربه حین برخود به زمین در عملیات اطفای حریق مقاوم است و نازل شیردار سه حالته آتش‌نشانی پلاستیکی مخصوص هوزریل افق ۱/۲ ۲ اینچ دارای دو الگوی پاشش اسپری مخروطی و جت دارای شیر سه حالته با قابلیت تغییر حالت با چرخیدن نود درجه است و گواهی تست هیدرواستاتیک برای فشار ۴۴Bar را از آزمایشگاه دارا است.

نازل شیر دار سه حالته پلاستیکی مخصوص هوزریل افق ۲ اینچ

نازل شیر دار سه حالته پلاستیکی مخصوص هوزریل افق ۲ اینچ

این نازل شیر دار سه حالته پلاستیکی مخصوص هوزریل افق ۲ اینچ به طور معمول همراه با هوزریل‌های آتش نشانی و جهت اتصال به انتهای شیلنگ‌های اطفای حریق نیمه سخت می‌باشد. نازل شیر دار سه حالته پلاستیکی مخصوص هوزریل افق ۲ اینچ، در برابر ضربه حین برخود به زمین در عملیات اطفای حریق مقاوم است و نازل شیر دار سه حالته پلاستیکی مخصوص هوزریل افق ۲ اینچ دارای دو الگوی پاشش اسپری مخروطی و جت دارای شیر سه حالته با قابلیت تغییر حالت با چرخیدن نود درجه است و گواهی تست هیدرواستاتیک برای فشار ۴۴Bar را از آزمایشگاه دارا است.

نازل شیر دار سه حالته مخصوص هوزریل افق پلاستیکی ۱ اینچ

نازل شیر دار سه حالته مخصوص هوزریل افق پلاستیکی ۱ اینچ

این نازل شیر دار سه حالته مخصوص هوزریل افق پلاستیکی ۱ اینچ به طور معمول همراه با هوزریل‌های آتش نشانی و جهت اتصال به انتهای شیلنگ‌های اطفای حریق نیمه سخت می‌باشد. نازل شیر دار سه حالته مخصوص هوزریل افق پلاستیکی ۱ اینچ، در برابر ضربه حین برخود به زمین در عملیات اطفای حریق مقاوم است و نازل شیر دار سه حالته مخصوص هوزریل افق پلاستیکی ۱ اینچ دارای دو الگوی پاشش اسپری مخروطی و جت دارای شیر سه حالته با قابلیت تغییر حالت با چرخیدن نود درجه است و گواهی تست هیدرواستاتیک برای فشار ۴۴Bar را از آزمایشگاه دارا است.

نازل شیر دار سه حالته مخصوص هوزریل پلاستیکی افق ۱/۲ ۱ اینچ

نازل شیر دار سه حالته مخصوص هوزریل پلاستیکی افق ۱/۲ ۱ اینچ

این نازل شیر دار سه حالته مخصوص هوزریل پلاستیکی افق ۱/۲ ۱ اینچ به طور معمول همراه با هوزریل‌های آتش نشانی و جهت اتصال به انتهای شیلنگ‌های اطفای حریق نیمه سخت می‌باشد. نازل شیر دار سه حالته مخصوص هوزریل پلاستیکی افق ۱/۲ ۱ اینچ، در برابر ضربه حین برخود به زمین در عملیات اطفای حریق مقاوم است و نازل شیر دار سه حالته مخصوص هوزریل پلاستیکی افق ۱/۲ ۱ اینچ دارای دو الگوی پاشش اسپری مخروطی و جت دارای شیر سه حالته با قابلیت تغییر حالت با چرخیدن نود درجه است و گواهی تست هیدرواستاتیک برای فشار ۴۴Bar را از آزمایشگاه دارا است.

نازل شیردار سه حالته مخصوص هوزریل پلاستیکی راد سایز ۱ اینچ

نازل شیردار سه حالته مخصوص هوزریل پلاستیکی راد سایز ۱ اینچ

این نازل شیردار سه حالته مخصوص هوزریل پلاستیکی راد سایز ۱ اینچ به طور معمول همراه با هوزریل‌های آتش نشانی و جهت اتصال به انتهای شیلنگ‌های اطفای حریق نیمه سخت می‌باشد. نازل شیردار سه حالته مخصوص هوزریل پلاستیکی راد سایز ۱ اینچ، در برابر ضربه حین برخود به زمین در عملیات اطفای حریق مقاوم است و نازل شیردار سه حالته مخصوص هوزریل پلاستیکی راد سایز ۱ اینچ دارای دو الگوی پاشش اسپری مخروطی و جت دارای شیر سه حالته با قابلیت تغییر حالت با چرخیدن نود درجه است و گواهی تست هیدرواستاتیک برای فشار ۴۴Bar را از آزمایشگاه دارا است.

نازل شیردار سه حالته مخصوص هوزریل سایز ۱ اینچ آریا کوپلینگ

نازل شیردار سه حالته مخصوص هوزریل سایز ۱ اینچ آریا کوپلینگ

نازل شیردار سه حالته مخصوص هوزریل سایز ۱ اینچ آریا کوپلینگ با کیفیت از ضروری ترین لوازم آتش نشانی محسوب می شود. برای تهیه نازل شیردار سه حالته مخصوص هوزریل سایز ۱ اینچ آریا کوپلینگ با کیفیت بالا و قیمت مناسب با ما تماس بگیرید.